Projektit

Öljyllä pilaantuneet maat – nykytila Suomessa

Kaatopaikoille arvioidaan kuljetettavan Suomessa vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia pilaantuneita maita. On laskettu, että noin 20 000 pilaantuneeksi epäillyn tai todetun kohteen pilaantuneisuuden arviointi ja 11 000 kohteen kunnostus vaatisi nykyisellä vauhdilla 100 vuotta. Sekä tutkimukset että kunnostukset aiheuttaisivat jopa 4 miljardin euron kustannukset (Pilaantuneet alueet Suomessa).

Voimassa olevan lainsäädännön tavoitteena on rajoittaa biohajoavien jätteiden ja muun orgaanisten jätteiden sijoittamista kaatopaikalle. Tästä syystä on tarve luotattavalle menetelmälle tai menetelmille, jotka auttavat puhdistushankkeita suunnittelevia ja toteuttavia organisaatioita ja yrityksiä tunnistamaan sellaiset öljyn pilaamat maat, joille in situ eli paikan päällä tapahtuva, mikrobien aikaansaama puhdistuminen on mahdollinen. Tämä osaltaan vähentäisi pilaantuneiden maa-ainesten kuljetuksia kaatopaikoille ja vauhdittaisi pilaantuneiden maa-alueiden puhdistushankkeita.

Pilaantuneiden maa-alueiden kestävän riskienhallinnan edistäminen

Bionautit on edustettuna Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihankkeen ja Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys Ry:n järjestämissä yhteiskehittämistyöpajoissa. Näin ollen meillä on mahdollisuus saada äänemme kuuluville ja päästä mukaan vaikuttamaan yhteisten näkemyksen ja tavoitteiden luomiseen pilaantuneiden maiden kestävässä kunnostamisessa.

PIMA-projekti  

Bionautit sai vuonna 2018 rahoituksen ”Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmasta” (2016-2018). Tämä ohjelma on osa hallitusohjelman kärkihanketta ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut”. Ohjelmaa hallinnoi Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Muita yhteistyökumppaneitamme ovat mm. Pöyry Oy, JASKA (Öljysuojarahaston tutkimus ja kunnostushanke) ja Nordic Envicon.

Testipaketti biohajoamispotentiaalin arvioimiseksi öljyhiilivedyllä pilaantuneessa maassa

Maassa elävät mikrobit voivat hajottaa monia erilaisia haitallisia yhdisteitä, öljyhiilivedyt mukaan lukien. Hankkeemme tavoitteena on kehittää kaupallinen testipaketti, jonka avulla öljyn pilaamasta kohteesta otetuista maanäytteistä voidaan laboratoriossa testata, onko kohteen maa-aineksessa biohajoamispotentiaalia.  Lopullinen testipaketti perustuu muutamaan menetelmän yhdistelmään, jossa mitataan mm. öljynhajottajamikrobien määrää ja aktiivisuutta.  Testipaketin tulos kertoo, onko maan omilla mikrobeilla kapasiteettia hajottaa öljyhiilivetyjä, ja voidaanko olosuhteita muokkaamalla edistää haitta-aineiden hajoamisprosessia.

© 2018 Bionautit
webDesign: Mekanismi »