Testauspalvelut

Olemme asiantuntijoita maaperän mikrobiologisen ja biologisen laadun ja terveyden tutkimuksessa. Tarjoamme laboratoriopalveluja yksittäisistä testeistä kattaviin testikokonaisuuksiin. Räätälöimme tutkimuksia ja mittauksia myös toiveittesi mukaan.

Oily Soily testauspalvelumme selvittää, onko öljyllä pilaantuneessa  maassa edellytyksiä puhdistua maan omien öljynhajottajamikrobien toimesta. Lisäksi määritämme näytteistä  maan mikrobien aktiivisuuden tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kuten  maan entsyymiaktiivisuutta, hiili- ja typpipitoisuutta ja hiili-typpisuhdetta,  pH-arvoa ja  sähkönjohtokykyä. Osa menetelmistä soveltuu myös muilla haitta-aineilla pilaantuneiden maiden sekä viljely– ja puutarhamaiden laadun ja terveyden testaamiseen.

Palveluvalikoimaamme kuuluu myös pilaantuneen maan toksisuuden testausta riskin arvioinnin tueksi. Näiden testien avulla voidaan arvioida, onko pilaantunut maa haitallinen maaperäeliöille, kasveille, eläimille tai ihmisille.

Oily Soily -testauspalvelupaketit 

Olemme kehittäneet Oily Soily -testauspalvelupaketteja tunnistamaan ne öljyllä pilaantuneet maat, joissa luontainen, maan omien mikrobien in situ in situ tai on site -puhdistus on mahdollinen. Testien avulla selvitämme, onko pilaantuneessa maassa riittävästi öljyn hajottamiseen kykeneviä bakteereita tai voiko olosuhteita muokkaamalla edistää haitta-aineiden hajoamisprosessia. Testipaketit perustuvat useiden eri menetelmien yhdistelmiin.

Tilauksen yhteydessä toimitamme sinulle näytteenotto-ohjeen.

AnalyysiKattava Oily SoilySuppea Oily SoilyMikrobiologinen Oily SoilyMaaperän laatu ja terveys
Öljynhajottajabakteereiden lukumäärä
-
Bakteereiden kokonaismäärä (16S rRNA -geeni)
Maaentsyymin aktiivisuus-
Toksisuus (siittiötesti)-
Maanäytteen pH ja sähkönjohtavuus--
Hiili-typpi (C:N) -suhde--
Maan kosteus-
Itutesti---

Kattavan palvelupaketin tulos kertoo, minkä verran maassa on öljynhajottajabakteereita ja ovatko mikrobit aktiivisia tai miten pilaantuneen maan olosuhteita pitäisi muokata, jotta öljynhajoaminen tehostuisi.

Suppea palvelupaketti selvittää sekä öljynhajottajabakteereiden että kaikkien bakteereiden kokonaismäärän öljyllä pilaantuneessa maassa sekä maan toksisuuden.

Mikrobiologisen testauspaketin tulos kertoo, onko öljyllä pilaantuneessa maassa riittävästi öljyn hajottamiseen kykeneviä bakteereita. Bakteereiden kokonaismäärä ja maaentsyymiaktiivisuus  ilmaisevat bakteerien ja sienten aktiivisuuden tilaa maassa.

Maaperän laadun ja terveyden testauksen avulla voi selvittää, onko pelto- tai puutarhamaassa yhdistetä tai ominaisuksia, jotka häiritsevät mikrobien aktiivisuutta, maaperän eliöitä tai kasvien kasvua. Tämä soveltuu myös kasveille tarkoitettujen kasvualustojen testaukseen

Toksisuustestauspalvelu pilaantuneen maan riskinarvioinnin tueksi

Teemme toksisuustestejä toiveittesi mukaan joko yksittäin tai eri yhdistelmillä. Valikoissamme olevat toksisuustestit

  • Siittiötesti  ilmaisee maanäytteen toksisuutta nisäkässolujen mitokondrioiden toiminnalle.
  • Munuaissolutesti kertoo maanäytteen toksisuutta nisäkässolujen lisääntymiskyvyllle.
  • Itutestin avulla voi määrittää, häiritseekö kasvualusta taimien normaalia kasvua ja kehitystä.

 Taustatietoa käyttämistämme menetelmistä

Öljynhajottajabakteereiden lukumäärä ja öljynhajotusgeenit

Esiintyykö maassa luontaisesti öljynhajottajabakteereita vai ei, voidaan saada selville määrittämällä öljynhajotusgeenien lukumäärä monistamalla hajotusgeenit suoraan maasta eristetystä DNA:sta kvantitatiivisen eli tosiaikaisen PCR:n avulla (qPCR, real-time PCR). Käytämme menetelmässä kahta aerobisilla bakteereilla esiintyvää geeniä, joiden koodaamat entsyymit toimivat öljyn pitkäketjuisten ja aromaattisten hiilivetyjen hajotusprosessin alkuvaiheissa.

Bakteereiden kokonaismäärä ja 16S rRNA geeni

16S rRNA-geenikopioiden lukumäärää käytetään yleisesti määritettäessä bakteereiden kokonaismäärää maassa. Menetelmä antaa toistaiseksi parhaimman kuvan maaperän bakteeripopulaation koosta ja siinä tapahtuvista muutoksista

Maan pH

Maan happamuus vaikuttaa mikrobi- ja kasvipopulaatioiden koostumukseen ja kasvuun. Suomessa maaperä on luontaisesti hapan, ja viljeltyjen maiden pH-arvot vaihtelevat välillä 4,7 – 7,0.  Neutraali tai lievästi alkalinen maa suosii bakteereita kun taas hapan maa on otollinen sienille. Maan happamuus määritetään mittaamalla vetyionien (H+) määrä maa-vesisuspensiosta.

Maan johtoluku

Maan johtoluku on maavesisuspension (1:5) sähkönjohtokyvystä (yksikkö mS/cm) johdettu suure (= 10 x sähkönjohtokyky), joka on suoraan verrannollinen maan vesiliukoisten suolojen pitoisuuteen. Mitä korkeampi maan johtoluku on, sitä korkeampi on maan vesiliukoisten suolojen pitoisuus  ja sitä vaikeampaa on kasvin ottaa  ravinteita ja vettä maasta. Lähes kaikki ravinteet vaikuttavat johtoluvun arvoon. Suomessa tyypillinen peltomaan johtoluku on alle 2,5. Arvoja 2,5–10 pidetään korkeina ja 10 ylittäviä arvoja haitallisen korkeina.

Maaentsyymiaktiivisuus

Biologisesti aktiivisessa maassa biologiset prosessit tapahtuvat nopeasti ja aineenvaihduntatuotteita tuotetaan runsaasti. Käytämme lipaasi-entsyymiä ilmaisemaan maan yleistä entsyymiaktiivisuutta. Lipaasit ovat vesiliukoisia entsyymeitä, joita eläimet, kasvit ja mikrobit tuottavat. Ne katalysoivat liukenemattomien substraattien reaktioita lipidi-vesirajapinnassa. Erilaisten kasviöljyjen lisäksi lipaasit saattavat edistää raakaöljyn hajoamista. Kun lipaasit hajottavat öljyhiilivetyjen välisiä sidoksia, muodostuu yksinkertaisempia rakenteita, ja näihin muiden maaentsyymien on helpompi tarttua.

Maan hiili-typpisuhde

Typpi ja fosfori ovat ravinteita, joiden määrä maassa vaikuttavat kasvien kasvun ohella myös mikrobien toimintaan. Mikrobien öljyn hajotukselle optimaalisin hiilen ja typen suhde on välillä 100:10–100:15. Maan puhdistumista voidaan tehostaa lannoittamalla pilaantunut maa in situ tai on site-käsittelyjen aikana.  Määritämme maanäytteen hiili-typpisuhteen ja tuloksen perusteella annamme suosituksen mahdollisesta lannoituksesta ja ohjeen lisättävästä määrästä liikalannoituksen estämiseksi.

Itutesti

Itävät siemenet ja kasvien idut ovat herkkiä maan sisältämille haitta-aineille tai liikalannoitukselle. Käytämme testissä idätettyjä hunajakukan siemeniä (Phacelia tanacetifolia) ja seuraamme taimien kehitystä ja pituuskasvua. Hunajakukka on vaatimaton kasvi, joka viihtyy erityyppisissä maissa ja sietää kuivuutta. Siemenet ovat myös sopivan kokoisia käsitellä laboratorio-oloissa. Tulokset yksinkertaistetaan ja havainnollistetaan laskemalla versojen pituuskasvusta nk. ituindeksi.

 

 

 

© 2023 Bionautit
webDesign: Mekanismi »